Privacy beleid

I. ALGEMEEN

1. 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

De krachtens artikel 4, lid 1, verantwoordelijke partij 7 van de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) is Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, E-mail: info@tsebanden.be, Website: tsebanden.be (zie onze afdrukgegevens). Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op info@tsebanden.be of op ons postadres met de toevoeging "FAO Data Protection Officer".

Het gebruik van onze websitefuncties is in principe mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wij verwijzen u naar onderstaande opmerkingen over de (persoons)gegevens die u technisch aan ons doorgeeft. Indien wij gebruik maken van gecontracteerde dienstverleners voor de afzonderlijke functies van ons aanbod of indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder uitvoerig informeren over de respectievelijke procedures. Tot slot noemen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

2. 2. Doelstellingen en rechtsgrondslag van de verwerking 

Tenzij anders vermeld of gespecificeerd, is het doel van onze gegevensverwerkingsactiviteiten het nastreven van onze eigen zakelijke doeleinden.

We gebruiken verschillende rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking.

 • Indien u ons toestemming geeft voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag artikel 6 I lit. a van de GDPR (hierna ook wel "toestemming" genoemd).

 • Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarvan de (potentiële) contractspartij de betrokkene is, bijvoorbeeld als u bij ons navraag doet over producten en/of goederen bestelt en de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de levering van de goederen, is artikel 6 I lit. b van de GDPR de wettelijke basis (hierna ook wel "contractuitvoering" genoemd).

 • Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is artikel 6 I lit. c van de BBPR de rechtsgrondslag.

 • Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon, bijvoorbeeld indien een bezoeker van een van onze magazijnen gewond raakt en zijn/haar gegevens aan een arts en/of ziekenhuis moeten worden doorgegeven, is artikel 6 I lit. d van het GDPR de wettelijke basis.

 • De verwerking van persoonsgegevens kan, overeenkomstig artikel 6 I lit. f van het BNPR, op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren (hierna ook "belangenafweging" genoemd). Wij beschouwen de uitvoering van onze onderneming in het belang van de bescherming van de arbeidsplaatsen van onze medewerkers en van het welzijn van de aandeelhouders als ons fundamenteel legitiem belang. Dit wordt ook gedekt door de legitieme belangen van ondernemingen die uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn beschreven. Daarom kan een legitiem belang worden verondersteld indien de betrokkene en de onderneming in een klantenrelatie verkeren (overweging 47 zin 2 van de GDPR) of indien persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden.

3. 3. Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie

 • Recht op correctie of schrapping

 • Recht op beperking van de verwerking

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

 • Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft ook het recht om bij ons een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Uw rechten zijn geregeld in hoofdstuk 3 van de GDPR.

4. 4. Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens 

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping zal de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens aantasten nadat u ons daarvan op de hoogte hebt gesteld.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een contract met u, dat door ons in elk geval in de volgende functiebeschrijving wordt beschreven. In het geval van een dergelijke herroeping zullen wij u vragen om uit te leggen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet op dezelfde manier mogen verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u op de hoogte stellen van onze dwingende legitieme redenen om de verwerking voort te zetten.

Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Met betrekking tot uw bezwaar tegen reclame kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in punt 1.

5. 5. Ontvangers en categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons de diensten die we aanbieden te optimaliseren. We geven de informatie die we ontvangen alleen door aan derden in de mate zoals hieronder beschreven:

 • Geassocieerde bedrijven: Auto-Raifen GmbH SLTD geeft persoonlijke gegevens (en gebruikersgegevens) door aan gelieerde ondernemingen en hun dochterondernemingen ten behoeve van de orderverwerking. Deze bedrijven zijn ofwel onderworpen aan dit privacybeleid, ofwel volgen ze richtlijnen die minstens evenveel bescherming bieden als dit privacybeleid.

 • Dienstverleners: Wij schakelen andere bedrijven en personen in om bepaalde taken voor ons te vervullen. Voorbeelden hiervan zijn: Pakketbezorging, het versturen van brieven of e-mails, het verwerken van betalingen (creditcard, incasso's, facturen), het bijhouden van onze klantenlijsten, het analyseren van onze databases, reclameactiviteiten en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht om de informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Dienstverleners buiten de EU/EER: We kunnen niet uitsluiten dat onze onderaannemers gebruik maken van andere dienstverleners in derde landen. Op grond van artikel 28, lid 1, onder a), kunnen wij niet uitsluiten dat onze onderaannemers gebruik maken van andere dienstverleners in derde landen. 4 van de GDPR verplichten wij alle dienstverleners om zich te houden aan adequate en passende garanties overeenkomstig artikel 44 e.v. van de GDPR (overdracht naar derde landen).

 • “Predict" Service"
  Wij streven er altijd naar om onze service aan de klant te verbeteren en de aankoop tot aan de acceptatie van de goederen klantvriendelijk, tijdbesparend en zelfbepaald te doen. Wij bieden u nu de zogenaamde "Predict"-service aan bij de nationale verzending van de bij ons gekochte goederen. U wordt eerst door onze serviceprovider via SMS en/of e-mail geïnformeerd dat uw pakket onderweg is en dat de levering de volgende dag wordt verwacht. Als deze dag voor u geschikt is, hoeft u verder niets te doen. Als de dag niet geschikt is, heeft u verschillende wijzigingsopties die de ontvangst van de goederen flexibeler, aangenamer en veiliger voor u maken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dpd.com “Predict" Service"

 • Account- en persoonlijke gegevens van klanten als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als dit nodig is om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten uit te voeren, of om onze rechten en de rechten van onze klanten en derden te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het voorkomen en minimaliseren van de gevolgen van misbruik van creditcards en fraude. Wij verklaren uitdrukkelijk dat de gegevens in dit verband niet worden doorgegeven voor commercieel gebruik dat in strijd is met de voorwaarden van dit privacybeleid.

 • Vrijwillige doorgifte van gegevens: Na het succesvol plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een marketingonderzoek, zodat wij onze dienstverlening voor u kunnen blijven verbeteren. Voorbeeld: Nieuwsbriefverzending voor partnerbedrijven. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR ("Toestemming").

6. 6. Criteria voor de opslag van persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de in deze verklaring genoemde wettelijke basis en slaan deze op. Indien de gegevens routinematig niet meer nodig zijn om een contract te initiëren of om het contract uit te voeren, worden ze in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bewaartermijn gewist.

7. 7. Wijzigingen in het privacybeleid

Om juridische en/of bedrijfsorganisatorische redenen kunnen in de toekomst wijzigingen of aanpassingen van ons privacybeleid nodig zijn, zelfs op korte termijn. Let op de huidige versie van ons privacybeleid.

II. GEGEVENSVERWERKING VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK 

1. 2. Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website 

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende informatie die technisch gezien noodzakelijk is voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • De hoeveelheid verzonden gegevens

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en zijn interface

 • Taal en versie van de browsersoftware.

Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser die u gebruikt op uw harde schijf worden opgeslagen en waarmee de locatie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De wettelijke basis van de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging").

2. 2. Neem contact op met

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplicht bestaat.

Mocht u als klant bij ons terecht komen en bijvoorbeeld vragen of klachten hebben over uw bestelling, dan is de wettelijke basis van de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 S.1 lit. b van de GDPR ("Contractuitvoering"). Indien u geen klant van ons bent, is de wettelijke basis artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging").

3. 3. Meer functies en aanbiedingen van onze website 

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die gebruikt kunnen worden als u geïnteresseerd bent. Om dit te kunnen doen, moet u in het algemeen andere persoonlijke informatie verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

Voor een deel maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven en zijn gebonden aan onze instructies.

Verder kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, indien de deelname aan aanbiedingen, prijsvragen, contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens of in de beschrijving van het aanbod ontvangt u verdere informatie.

Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van de offerte informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

4. 4. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies

 • Permanente cookies

Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden bij het uitloggen of het sluiten van de browser gewist.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij informeren u dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

We gebruiken ook cookies om u te identificeren bij vervolgbezoeken als u een account bij ons heeft of om de effectiviteit van marketingactiviteiten te evalueren, bijvoorbeeld als u naar ons wordt doorverwezen via een website van een speciale partner of via een speciale advertentie. Deze cookies worden maximaal 30 dagen bewaard.

De gebruikte Flash cookies worden niet door uw browser gedetecteerd, maar door uw Flash plug-in. Verder gebruiken we HTML5 opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op ongeacht uw browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van de Flash-cookies wenst, moet u een bijbehorende add-on installeren, bijvoorbeeld "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door gebruik te maken van de privémodus van uw browser. Daarnaast raden wij u aan om uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

5. 5. Gebruik van onze webshop

Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer) invult, die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de verwerking van de contracten wordt apart gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze eigen bank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 S.1 lit. b van de GDPR ("Contractuitvoering").

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw latere gegevens voor verdere aankopen, uw vroegere en huidige bestelinformatie en uw interactie met Auto-Raifen GmbH SLTD kunnen opslaan:

Uw bovengenoemde klantgegevens

Overzicht van uw voltooide en lopende bestellingen bij Auto-Raifen GmbH SLTD met gegevens over ordernummer, merk, artikelnaam, profiel, afmeting, nummer, besteldatum, leveringsdatum, leveringsstatus, details, enz.

Uw laatste inloggegevens met datum, dag en tijd worden weergegeven.

Kosten van uw bestelling, factuuradres, leveringsadres, bestelgeschiedenis, informatie over planning en status, enz.

Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn Account", worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen altijd worden verwijderd in de klantenzone. De wettelijke basis voor het gebruik is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging").

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons assortiment of om u e-mails te sturen met technische informatie. In verband met handels- en belastingvoorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Wij leggen echter beperkingen op aan de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het bestelproces is versleuteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens.

6. 6. Gebruik sociale media

Op dit moment gebruiken we de volgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dat betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. De aanbieder van de plug-ins is herkenbaar aan het desbetreffende logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de button. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze daarmee activeert, krijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van onze online-dienst hebt bezocht. Bovendien worden de in dit beleid vermelde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook wordt volgens de betreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden persoonlijke gegevens door u aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Omdat de plug-in provider de gegevensverzameling met name door middel van cookies uitvoert, raden wij u aan alle cookies te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt door middel van de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de door de plug-in provider verzamelde gegevens.

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit uit te oefenen. Door middel van de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging").

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in aanbieder bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de plug-in aanbieder toegewezen. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in aanbieder deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contactpersonen. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u dan niet in uw profiel bij de plug-in aanbieder wordt geplaatst.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar de hieronder weergegeven privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de configuratiemogelijkheden voor de bescherming van uw privacy.

Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL's met hun privacyverklaringen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; verdere informatie over de gegevensverzameling:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications als http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, een dochteronderneming van Facebook Inc. Privacy-informatie: https://help.instagram.com/155833707900388 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, een dochteronderneming van Google LLC. Informatie over privacy en naleving van het EU-VS-privacyschild: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

III. Webanalyse/gebruikersgebaseerde online reclame 

1. 2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de analyse van uw gebruik van onze website vergemakkelijken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google ingekort als het zich binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bevindt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Als u dat doet, is het echter mogelijk dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg daarvan worden IP-adressen verkort verwerkt, waardoor elke persoonlijke verwijzing wordt uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie krijgen, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436?1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de privacy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross device analyse van het bezoekersverkeer dat wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de cross device analyse uitschakelen onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" in uw klantaccount.

Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross device analyse van het bezoekersverkeer dat wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de cross device analyse van uw gebruik uitschakelen onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" in uw klantaccount in Google.

2. 2. Optimaal

Wij gebruiken de "Optimizely" web analytics service, Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, om onze websites te verbeteren en te ontwikkelen. Hiervoor testen wij individuele pagina's - bijvoorbeeld om de optimale plaatsing van de inhoud te vinden en om statistische gegevens te verzamelen. Hiervoor wordt geen persoonlijke informatie verzameld. De informatie over uw gebruiksgedrag van deze website wordt anoniem naar Optimizely in de VS gestuurd en daar op hun servers opgeslagen. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging").

Voor informatie over het privacybeleid bij Optimizely, zie: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. U kunt Optimizely uitschakelen volgens de instructies op de volgende link: https://www.optimizely.com/opt_out.

3. 4. DoubleClick door Google

Deze website blijft gebruik maken van de online marketing tool DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te configureren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden uitgevoerd en kan voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien gebruikt DoubleClick cookie-ID's om conversies met betrekking tot reclameverzoeken bij te houden. Dit is het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door de implementatie van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door het opnemen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst die door Google wordt geleverd, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres vindt en opslaat.

U kunt deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder zal het onderdrukken van cookies van derden u verhinderen advertenties van derden te ontvangen; b) door de cookies uit te schakelen voor het traceren van conversies door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google, worden geblokkeerd.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesse gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de "About Ads" zelfreguleringscampagne uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door de permanente uitschakeling in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij informeren u dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van dit aanbod ten volle kunt benutten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, S.1, onder f), van de BBPR. Meer informatie over DoubleClick door Google op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

We gebruiken ook Google Remarketing. Dit is een proces waarmee we graag weer contact met u opnemen. Door middel van deze applicatie kunt u na een bezoek aan onze website onze advertenties over elkaar heen zien liggen terwijl u gebruik blijft maken van het internet. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en waarmee uw gebruiksgedrag wordt geregistreerd en geëvalueerd door Google bij het bezoeken van verschillende websites. Zo bepaalt Google uw eerdere bezoek aan onze website. Een samenvoeging van de in het kader van de remarketing met uw persoonlijke gegevens verzamelde gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen, gebeurt niet volgens de verklaringen van Google. In het bijzonder wordt volgens Google bij remarketing pseudonimisering toegepast.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR. Meer informatie over privacy vindt u hier op Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. 4. Bing Ads (Conversion Tracking)

We gebruiken Microsoft conversietechnologie (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u onze website heeft bereikt via een Microsoft Bing advertentie. Zowel Microsoft als wij kunnen zien of bezoekers van onze site via advertenties op Bing zijn gekomen en een vooraf bepaalde landingspagina (conversiepagina) hebben bereikt. We zien alleen het aantal gebruikers dat op een Bing advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de websitebezoeker gedeeld. U kunt de vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 S.1 lit. f van de GDPR ("Belangenafweging"). Voor meer informatie over privacy en cookies bij Microsoft Bing kunt u terecht op de Microsoft-website:http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

We gebruiken ook Bing Remarketing. Dit is een proces waarmee we graag weer contact met u opnemen. Door middel van deze applicatie kunt u na een bezoek aan onze website onze advertenties over elkaar heen zien liggen terwijl u gebruik blijft maken van het internet. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen, waardoor uw gebruiksgedrag wordt geregistreerd en geëvalueerd door Microsoft bij het bezoeken van verschillende websites. Zo bepaalt Microsoft uw eerdere bezoek aan onze website. Een samenvoeging van de gegevens die in het kader van remarketing met uw persoonlijke gegevens worden verzameld en eventueel door Microsoft worden opgeslagen, gebeurt niet volgens de verklaringen van Microsoft. In het bijzonder wordt volgens Microsoft bij remarketing pseudonimisering toegepast.

Herziening: 25 mei 2018

In geval van geschil met betrekking tot een online aankoop kunt u de website gebruiken: